top of page

STATUT FUNDACJI

 

STATUT

FUNDACJI  HONOR POMAGANIA DZIECIOM

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1

FUNDACJA HONOR POMAGANIA DZIECIOM (zwana dalej „Fundacją”) ustanowiona przez Jacka Piotra Zygarskiego oraz HOTIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000046784 przed notariuszem Dorotą Sędzik prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Bolkowskiej 1C pod numerem Rep. A. 2496/2015 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.o fundacjach (tj. Dz. U z 2016, poz. 40.)oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1817)

 

§ 2

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

 3. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 4. Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, biur, przedstawicielstw, filii lub oddziałów w kraju i za granicą.

 

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 4

 1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.

 2. Fundacja może posiadać własne znaki graficzne oraz własne odznaki wg wzorów ustalonych przez Radę Fundacji.

 

§ 5

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.

 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jakodziałalnośćodpłatnawrozumieniu przepisówustawyodziałalnościpożytku publicznego i wolontariacie. Dochód działalności odpłatnej pożytku publicznego przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 7, które są celami pożytku publicznego.

 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione zakłady lub oddziały, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 4. Fundacja może tworzyć, wchodzić w skład spółek prawa handlowego i innych jednostek gospodarczych oraz tworzyć struktury powiązań finansowych z podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi.

 

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw sportu i turystyki.

 

Rozdział II. Przedmiot i formy działania

 

§ 7

 1. Celem Fundacji jest:

  1. Wspieranie rozwoju hoteli i restauracji, których działalność koresponduje z polską tożsamością i regionalnym dziedzictwem kulturowym.

  2. Kultywowanie tradycji historycznych w hotelarstwie i gastronomii.

  3. Promowanie i wspieranie działań mających na celu nawiązywanie i eksponowanie staropolskiej gościnności i obyczajów w zakresie hotelarstwa i gastronomii.

  4. Kultywowanie regionalnych zwyczajów i lokalnego dorobku kulturalnego, w tym także wspomaganie i współuczestnictwo w tworzeniu wydarzeń kulturalnych.

  5. Promowanie właściwych wzorców w zakresie prowadzenia działalności hotelarskiej oraz gastronomicznej.

  6. Kreowanie nowych wzorców i modeli w zakresie hotelarstwa i gastronomii, w tym wzorców i modeli mających znaczenie dla społeczności lokalnych.

  7. Wspieranie i udział w akcjach charytatywnych.

  8. Wspieranie i promowanie polskiego hotelarstwa w kraju i za granicą.

  9. Wspieranie i promowanie polskiej gastronomii w kraju i za granicą.

  10. Upowszechnianie wiedzy o hotelarstwie.

  11. Upowszechnianie wiedzy o gastronomii.

  12. Wspieranie ośrodków szkoleniowych, ośrodków dydaktycznych i innych ośrodków związanych z hotelarstwem oraz gastronomią.

  13. Wspieranie szkolnictwa zawodowego, zwłaszcza w zakresie różnorodności możliwych modeli rozwoju hotelarstwa i gastronomii.

  14. Ochrona interesów zawodowych i gospodarczych.

  15. Udział w promowaniu fachowych wydawnictw z zakresu hotelarstwa i gastronomii.

  16. Łączenie i wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie promowania regionalnych tradycji hotelarskich i gastronomicznych.

  17. Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

  18. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

  19. Działalność interwencyjna, kontrolna i profilaktyczną edukacyjno-szkoleniową.

  20. Upowszechnienie znajomości praw dziecka.

  21. Podejmowanie inicjatywy i działań na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka.

  22. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

  23. Podejmowanie działań psychologicznych, pedagogicznych, medycznych i prawnych na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin.

  24. Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń statutowych Fundacji.

  25. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

  26. Udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy podopiecznym Fundacji.

  27. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży wymagającym leczenia i szeroko rozumianej rehabilitacji, której to pomocy, w jej finansowym wymiarze nie są w stanie zapewnić ich prawni opiekunowie ani też społeczna służba zdrowia, przy czym pomoc ta obejmuje w szczególności wspieranie finansowe badań, leków, zabiegów i operacji, kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych – także w odniesieniu do kosztów podróży i pobytu opiekuna dziecka.

  28. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z domów dziecka i innych placówek opiekuńczych w zakresie zaspokajania ich uzasadnionych potrzeb, w szczególności bytowych, zdrowotnych oraz w zakresie zapewniania im właściwych form wypoczynku.

  29. Tworzenie możliwości wypoczynku i jego organizacja dla dzieci potrzebujących.

  30. Zapewnienie możliwości kształcenia dzieci potrzebujących oraz dzieci szczególnie uzdolnionych poprzez tworzenie i organizację odpowiednich ofert kształcenia.

  31. Pomoc materialna dla dzieci z rodzin ubogich, nie będących w stanie zaspokoić w niezbędnym zakresie uzasadnionych potrzeb tych dzieci.

  32. Pomoc materialna dla dzieci, które wskutek zdarzeń losowych znalazły się w krytycznej sytuacji, którym nie są w stanie pomóc członkowie ich rodzin.

 

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i niematerialnych, działań objętych celami Fundacji,

  2. prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie objętym celami Fundacji,

  3. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi oraz instytucjami gospodarczymi i naukowymi,

  4. popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu,

  5. promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji,

  6. występowanie do jednostek administracji państwowej i samorządowej z inicjatywą dotyczącą regulacji prawnych i innych mających związek z działalnością Fundacji,

  7. rekomendacje hoteli i restauracji,

  8. rekomendacje szkół, ośrodków szkoleniowych, ośrodków dydaktycznych i innych,

  9. organizowanie targów, konferencji, wystaw itp.,

  10. promocję wydawnictw fachowych,

  11. prowadzenie szkoleń, w szczególności w zakresie hotelarstwa, gastronomii i turystyki,

  12. współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Fundacji,

  13. aktywny udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach, konferencjach, wystawach itp.,

  14. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

 

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, głównie w zakresie wspierania tego segmentu hotelarstwa i gastronomii, który chce zachować zindywidualizowany regionalny charakter i własną tożsamość oraz wspieranie programów i szkoleń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 10

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych), na który składa się suma kwot pieniężnych wniesionych przez:

 1. „HOTIGO” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - 4 000,00 zł (jeden tysiąc złotych),

 2. Piotr Zygarski- 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych),

 

 

§ 11

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:

  1. darowizn, spadków i zapisów,

  2. dotacji i subwencji osób prawnych,

  3. dochodów ze zbiórek publicznych, loterii i innych podobnych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie właściwych przepisów,

  4. dywidend i zysków z akcji i udziałów,

  5. odsetek bankowych od zgromadzonych kapitałów,

  6. przychodów z majątku Fundacji,

  7. dochodów z operacji finansowych,

  8. dochodów z działalności gospodarczej,

  9. środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  10. innych źródeł dozwolonych prawem.

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte do realizacji wszystkich działań statutowych Fundacji jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa jego długi.

 

§ 13

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

 

§ 14

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,

 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach odmiennych aniżeli obowiązujące w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach odmiennych aniżeli obowiązujące w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji,

 4. nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach odmiennych aniżeli obowiązujące w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji

 

§ 15

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji

 

§ 16

 1. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji.

 2. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby lub podmioty, które zostały do niej powołane, na zasadach określonych w Statucie Fundacji, w liczbie od 3 do 9.

 3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator lub pozostali członkowie Rady Fundacji, uchwałą powziętą jednomyślnie.

 4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 5. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

 6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcje nieopłatnie. Rada może jednak przyznać zwrot wydatków poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

 7. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.

 8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, reprezentuje Radę na zewnątrz, oraz zwołuje i przewodniczyposiedzeniom Rady.

 9. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w Statucie, dla których zastrzeżono większość kwalifikowaną lub jednomyślność. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

 

§ 17

 1. Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:

  1. zmiana statutu Fundacji,

  2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

  3. podejmowanie uchwał w zakresie programów działania Fundacji,

  4. podejmowanie uchwał w zakresie wniosków i spraw przedłożonych przez Zarząd, - rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu,

  5. udzielenie skwitowania członkom Zarządu,

  6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

  7. nadzór nad działalnością Fundacji.

 1. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji.

 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wspólny wniosek 1/3 członków Rady Fundacji.

 3. Posiedzenia Rady Fundacji są zwoływane za pomocą listów poleconych wysłanych na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia. Zwołanie posiedzenia Rady Fundacji jest skuteczne także poprzez powiadomienie e-mailem lub faxem, jeśli członek Rady Fundacji wyrazi na to pisemnie zgodę i złoży stosowne oświadczenie. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Fundacji należy wskazać szczegółowy program tego posiedzenia.

 4. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu w pierwszym terminie. W przypadku braku w pierwszym terminie, można zwołać ustnie drugie posiedzenie w tym samym dniu, na którym zapadają uchwały bez względu na ilość członków obecnych na posiedzeniu.

 5. Każdemu członkowi Rady Fundacji przysługuje jeden głos.

 6. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane w głosowaniu jawnym, a w sprawach przewidzianych Statutem w głosowaniu tajnym pisemnym, zwykłą większością głosów. Przewodniczący zarządzi także głosowanie tajne, o ile wniosek taki złoży przynajmniej 1/3 członków Rady Fundacji. Z głosowania tajnego wyłączone jest zatwierdzanie sprawozdań i programów działalności Fundacji.

 7. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym w przypadkach:

 1. powołania i odwołania członków Zarządu,

 2. udzielania absolutorium członkom Zarządu.

 1. Większości kwalifikowanej 3/4 (trzy czwarte) wymagają sprawy:

 1. zbycia znaku towarowego, patentu, wzoru użytkowego lub innego tego typu prawa niematerialnego,

 2. likwidacja Fundacji,

 3. powoływania i odwoływania członków zarządu Fundacji,

 4. zmiana statutu Fundacji.

 

§ 18

 1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu. O liczbie Członków Zarządu decyduje Rada Fundacji. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który ma prawo wybrać z grona członków Zarządu swoich zastępców (vice – prezesów).

 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Członkowie zarządu powoływani są bezterminowo.

 4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie lub odwołania członka Zarządu, Rada Fundacji niezwłocznie dokonuje wyborów uzupełniających.

 

§ 19

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może nastąpić także na skutek zrzeczenia się członkostwa w Zarządzie lub złożenia rezygnacji lub długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.

 2. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

 

§ 20

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji dotyczących Fundacji nie zastrzeżonych do wyłącznejkompetencji Rady Fundacji, w tym:

 1. uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji; plany są przedstawiane Radzie Fundacji do akceptacji, która je zatwierdza i przekazuje do realizacji,

 2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

 4. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,

 5. organizowanie zakładów, biur, filli, oddziałów i innych zgodnie z uchwałami Rady Hoteli,

 6. zatrudnianie pracowników,

 7. realizacja uchwał Rady Fundacji,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i utraty członkostwa w Radzie Fundacji w okresach pomiędzy jej zebraniami,

 9. lokaty kapitałów Fundacji w bankach mających siedzibę na terytorium RP.

 

§ 21

 1. Formy i zasady działania Zarządu oraz podział czynności między jego członków określa uchwalony przez Zarząd Regulamin zatwierdzony przez Radę Fundacji.

 2. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

 3. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.

 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równości głosów Prezes Zarządu ma głos decydujący.

 

§ 22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.

 

§ 23

W skład pierwszego zarządu Fundacji wchodzą Piotr Zygarski – Prezes Zarządu.

 

Rozdział V. Działalność Fundacji

 

Działalność statutowa

 

§ 24

 1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. działalność w zakresie organizacji opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży oraz profilaktyki i promocji zdrowia dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie profilaktyki antynarkotykowej i antydopalaczowej - PKD 86.90.E,

 2. działalność w zakresie udzielania pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz rodzinom z problemem niepełnosprawności - PKD 88.10.Z

 3. działalność w zakresie opieki dziennej nad dziećmi- PKD 88.91.Z

 4. Działalność w zakresie poradnictwa dla dzieci i młodzieży, w tym obejmująca poradnictwo dotyczące przemocy wobec dzieci, praw dziecka oraz uzależnień-PKD 88.99.Z

 1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

  1. działalność w zakresie organizacji całodobowej opieki dla dzieci – PKD 87.90.Z

  2. działalność w zakresie udzielania pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętym niepełnosprawnością, w tym dotycząca organizacji ich pobytu i zakwaterowania w wyspecjalizowanych placówkach – PKD 87.30.Z

  3. działalność w zakresie udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, w tym dotycząca organizacji ich pobytu i zakwaterowania w wyspecjalizowanych placówkach – PKD 87.20.Z

  4. organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży - PKD 85.51.Z

  5. Organizowanie kursów oraz innych zajęć o charakterze cyklicznym i jednorazowym związanych z rozwijaniem wiedzy i zainteresowań dzieci i młodzieży - PKD85.59.B

  6. tworzenie i organizacja odpowiednich ofert kształcenia dzieci potrzebujących i szczególnie uzdolnionych - PKD85.60.Z

 

 

Działalność gospodarcza

 

§ 25

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, określonych w § 7 Statutu.

 2. Na działalność gospodarczą Fundacji mogą być przeznaczone środki z funduszu założycielskiego oraz środki pochodzące z dochodów Fundacji określonych w §11 Statutu.

 3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w §7 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.

 1. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.

 

§ 26

 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności w zakresie:

 1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z

 2. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A

 3. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z

 4. Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B

 5. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B

 6. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z

 7. Działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z

 8. Działalność pośredników turystycznych – PKD 79.11.B

 9. Działalność w zakresie informacji turystycznej – PKD 79.90.B

 10. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z

 11. Wydawanie książek – PKD 58.11.Z

 12. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z

 13. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z

 14. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B

 15. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z

 16. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z

 17. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców –PKD 94.11.Z

 18. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z

 19. badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z

 20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z

 21. Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD 64.19.Z

 22. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C

 23. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z

 24. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z

 25. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z

 26. Pozostała działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej– PKD 96.04.Z

 27. Dzialalność rekreacyjna pozostała– PKD 92.72.Z

 

§ 27

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady, przedstawicielstwa, biura, filie lub oddziały.

 2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji.

 3. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami, biurami, filiami, przedstawicielstwami lub oddziałami kieruje Zarząd lub dyrektorzy powoływani przez Zarząd.

 4. Zakłady, przedstawicielstwa, biura, filie lub oddziały mogą być wyodrębnione na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.

 5. Zakłady, przedstawicielstwa, biura, filie, oddziały są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

 6. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, chyba że zostanie wyodrębniony zakład lub oddział samodzielny i samobilansujący się, wówczas kierownikiem tego zakładu lub oddziału może być dyrektor.

 7. Przedmiot działalności zakładów, przedstawicielstw, biur, filii lub oddziałów oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów które nadawane będą przez Radę Fundacji lub inny organ lub powołaną Komisję upoważnioną przez Radę Fundacji.

 

§ 28

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych przez Zarząd planów rocznych oraz wieloletnich. Plany są zatwierdzane przez Radę Fundacji. Działalność gospodarcza powinna zapewnić zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Powinna ona także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

 2. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 29

 1. Działalność gospodarcza może polegać na wniesieniu do spółki prawa handlowego całości lub części majątku Fundacji wydzielonego dla prowadzenia działalności gospodarczej a podstawie uchwały właściwego organu Fundacji.

 2. W razie przystąpienia do spółki, Fundacja w spółce reprezentowana jest przez upoważnionego przez Zarząd jego członka.

 

Rozdział VI. Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

 

§ 30

Zmiana statutu, a w tych ramach i zmiana celu Fundacji, może być dokonana w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji.

 

 

Rozdział VII. Połączenie z inną fundacją

 

§ 31

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji.

 

 

Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji

 

§ 32

 1. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji większością 3/4 głosów.

 2. W uchwale o likwidacji Rada Fundacji powołuje Likwidatora lub Komisję Likwidacyjną, może również uchwalić Regulamin Likwidacji, jeśli uzna to za konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia likwidacji.

 

§ 33

 1. Likwidatora lub Komisję Likwidacyjną (w składzie nie większym niż trzy osoby fizyczne) Fundacji powołuje Rada Fundacji.

 2. Do obowiązków likwidatora (lub Komisji Likwidacyjnej) należy w szczególności:

 1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpis otwarcia likwidacji,

 2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,

 3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

 4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia wierzycieli,

 5. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

 6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

 7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

 8. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

 

§ 34

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele zbliżone z celami Fundacji. O przeznaczeniu środków decyduje Likwidator (lub Komisja Likwidacyjna), chyba że w uchwale o likwidacji stosowną decyzję podejmie Rada Fundacji.

bottom of page